นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นสัญญาระหว่างสัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ “ผู้ให้บริการ” หรือเจ้าของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้ใช้งาน” เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ เพื่อให้บริการ รวมถึงการนำเสนอสินค้า แอปพลิเคชั่น การบริการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียดเพื่อเป็นการแสดงถึงความยินยอมและความตกลงในการยอมรับปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พื่อเป็นการแสดงถึงความยินยอมและความตกลงที่จะยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยชัดแจ้ง

การรวบรวมข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทุกประเภทที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น โดยผู้ให้บริการจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเอาไว้สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติและการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยจะไม่มีการเปิดเผย หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่ 3 เว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

การใช้คุกกี้

ทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมไปจนถึงเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ทำให้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นจดจำผู้ใช้งานและสามารถปรับปรุงวิธีการที่จะให้บริการต่อไปได้ นอกจากนี้อาจจะใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการของทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นได้

การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว สามารถเช็ครายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นในขณะที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งาน